Algemene Voorwaarden BPS worldwide

Geldig en ingaand vanaf maandag 28 September 2009
Versie 28092009

voor transport en distributie van pakketten volgens het BPS Systeem

1 Geldigheid/ contractverhouding

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarin BPS (Nederland) (hierna: “BPS”)
logistieke diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever.
1.2
Op deze rechtsverhoudingen zijn voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken tevens van
toepassing de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie 2004.
van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli
1.3
BPS bedingt deze voorwaarden alsmede de Nederlandse Expeditievoorwaarden voor zover
daarvan hierna niet wordt afgeweken tevens ten behoeve van de met haar als doorvoer- of
ontvangstdepot samenwerkende BPS-vestigingen buiten Nederland (hierna: de “BPS
systeempartners).

2 Dienstenpakket (het “BPS systeem”)

2.1
Tenzij anders overeengekomen omvatten de werkzaamheden van BPS het als expediteur:
2.1.1
Ten behoeve van opdrachtgever inschakelen van vrachtvervoerders, het aannemen, de overslag
en het vervolgens door derden doen bezorgen van pakketten;
2.1.2
Een tweede en, indien nodig, een derde poging om de bezorging uit te doen voeren indien
niemand voor inontvangstneming wordt aangetroffen.
2.1.3
Het doen overhandigen aan de ontvanger of enig ander meerderjarig persoon die op het
afleveradres wordt aangetroffen en die bereid is de zending in ontvangst te nemen.
2.1.4
Het doen terugzenden van onbestelbare of niet-geaccepteerde pakketten aan de opdrachtgever.
2.2
Wanneer bezorging en/of retourzending wegens adresfouten of ontbrekende afzendergegevens
niet mogelijk is, mag BPS het pakket openen om naam en adres van de opdrachtgever of ontvanger
vast te stellen, indien dit geen resultaat oplevert, mag het pakket door BPS vernietigd worden.
2.3
In het onder 2.1.3. bedoelde geval is de door BPS ingeschakelde vervoerder niet gehouden de
bevoegdheid van de alternatieve meerderjarige ontvanger vast te stellen of te onderzoeken.

3 Pakket

3.1
BPS is slechts gehouden pakketten in behandeling te nemen, waarvan de labeling, de
verpakking, het gewicht of de omvang voldoen aan de navolgende specificaties:
3.1.1
Voorzien van een onlosmakelijk aan het pakket bevestigd machineleesbaar, middels BPS
software geprint barcodelabel, dat de juiste adresgegevens (geen postbusnummer) en landcode
van de geadresseerde bevat;
3.1.2
Maximaal gewicht: 31,5 kg; maximale lengte: 175 cm en maximale omtrek:
(dubbele breedte plus dubbele hoogte plus lengte) = 300 cm.
3.1.3
Geschikt voor behandeling door automatische sorteermachines en mechanische overslag; een
pakket dient tenminste een diagonale valtest vanaf een hoogte van 80 cm te kunnen doorstaan
en een drukweerstand van 100 kilogram;
3.1.4
Scheurvrij en lekdicht verpakt en zodanig dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking;
3.1.5
Zodanig dichtgetaped dat het onmogelijk is het pakket te openen zonder sporen achter te laten;
3.1.6
Zodanig verpakt dat de inhoud bestand is tegen wijzigende klimatologische omstandigheden;
3.1.7
Ingeval van emmers, blikken en flessen; verpakt in een vooraf door BPS goedgekeurde
verpakking (PTZ-verpakking) (polysterol/ piepschuim).
3.2
Verschillende pakketten mogen niet tot een pakket worden samengebonden;
3.3 Indien de verpakking, het gewicht of de omvang van het pakket niet voldoet aan de in lid 1 vermelde
vereisten, kan BPS besluiten deze pakketten toch in behandeling te nemen als zogenaamd NC-pakket.
3.4 Het voorgaande lid laat onverlet het recht van BPS bij overschrijding van de maximale
afmetingen, het desbetreffende pakket retour naar de afzender te zenden, te vernietigen en het
recht ingeval van schade schadevergoeding te vorderen.

4 Uitsluiting van verzending

4.1
Het volgende is uitgesloten van verzending binnen de pakketdienst:
4.1.1
Alle pakketten, die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in art. 3;
4.1.2
Goederen van bijzondere waarde, in het bijzonder edelmetalen, edelstenen, parels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen;
4.1.3
Geld, oorkonden, documenten, waardepapieren, effecten (munten, bankbiljetten, deviezen,
cheques, kredietkaarten, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels) en documenten die
een prestatie in geld belichamen;
4.1.4
Bont, tapijten, pols- en zakhorloges, overige sieraden evenals lederwaren met een waarde hoger dan € 520;
4.1.5
Overige goederen, indien hun waarde ligt boven € 13.000;
4.1.6
Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met de wettelijke bepalingen;
4.1.7
Gevaarlijke, snel bederfelijke en goederen die gekoeld moeten worden, middelen voorkomende op lijsten
als bedoeld in de artikelen 2 en 3 of aangewezen krachtens artikel 3a vijfde lid van de Opiumwet, levende of
dode dieren, medische of biologische proefobjecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen/organen, planten en bloemen en voedingsmiddelen;
4.1.8
Aan invoerrechten onderworpen goederen en carnetgoederen;
4.1.9
Bij grensoverschrijdend transport:
-Goederen waarvan de import of export verboden is of speciale vergunningen vereist
volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;
- Goederen, waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van de CMR of
volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;
waarvoor een verklaring van bijzonder transportbelang is afgegeven als bedoeld in artikel
26, alinea 1 van de CMR. 26, alinea 1 van de CMR.
4.1.10
Exportpakketten waarbij de vereiste douanedocumenten ontbreken en/of niet zichtbaar door
de opdrachtgever op het pakket zijn aangebracht
4.1.11
Ieder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, door zijn aard of
verpakking een gevaar voor derden, de gezondheid, het milieu, de veiligheid van de installaties of gebouwen of
derden of vervoermiddelen zou kunnen vormen of andere pakketten zou kunnen beschadigen.
4.2
BPS is bevoegd doch niet verplicht te controleren of een pakket uitgesloten is van verzending.
4.3
Het is binnen het BPS systeem toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren,
als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform alinea 4.1.
4.4
Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform alinea 4.1. betekent niet dat er wordt
afgezien van het uitsluiten van verzending.
4.5
BPS mag ter afwending van gevaar vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren
aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt, vooropgesteld dat de opdrachtgever in kennis wordt gesteld.
4.6
De opdrachtgever is jegens BPS aansprakelijk voor alle schade die in lid 1 van dit artikel
uitgesloten zijnde pakketten aan personen of aan haar of andermans eigendommen veroorzaken en vrijwaart
voor alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van de aanbieding van deze pakketten.

5 Door BPS beschikbaar gestelde hard- en software

5.1
De pakketlabels dienen door de opdrachtgever te worden geproduceerd middels de door BPS
ter beschikking gestelde programmatuur.
5.2
In geval van installatie van BPS-software bij de opdrachtgever wordt door BPS een niet exclusief,
niet overdraagbare, herroepelijke licentie m.b.t. deze software verleend.
BPS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. deze software. Kopiëren of verspreiden
van deze software is ten strengste verboden.
Door BPS in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van BPS.
5.3
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de BPS-software en hardware.
BPS is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door BPS software en hardware,
al dan niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.

6 In ontvangstname pakketten

6.1
De opdrachtnemer stemt in met het achterwege blijven van stukstal controle door de vanwege BPS
ingeschakelde vervoerder bij de inontvangstname op het door de opdrachtgever aangegeven adres
indien aanlevering door de opdrachtgever gebeurd op gesealde pallets en zelf geladen containers zodat
stukstalcontrole onmogelijk of bezwaarlijk is.
6.2
In de in het eerste lid genoemde gevallen zal het exacte aantal in ontvangst genomen pakketten behoudens
tegenbewijs door de opdrachtgever worden bepaald op basis van het aantal door BPS ingescande pakketten,
ook ingeval de vervoerder de verzendlijst van de opdrachtgever heeft aangetekend.
6.3
In geen geval zal de aftekening van de verzendlijst door de vervoerder enige erkenning van BPS
teweegbrengen ten aanzien van de inhoud van een pakket of de toereikendheid van de verpakking.

7 Collection request

7.1
Collection requests kunnen uitsluitend via internet worden opgegeven.
7.2
Extra doorlooptijd voor Collection requests beloopt 1 – 3 werkdagen.

8 C.O.D. (= rembours)

8.1
Het versturen van C.O.D.-pakketten kan uitsluitend middels door BPS verstrekte of
goedgekeurde C.O.D.-etiketten.
8.2
Een klein gedeelte van Nederland en een groot aantal landen buiten Nederland zijn uitgesloten
van bezorging van C.O.D.-pakketten. Een actuele opgave kan zonder kosten worden
verkregen bij BPS.
8.3
Partijen komen overeen, dat de C.O.D.-pakketten nimmer zullen worden belast met een hogere
waarde dan de factuurwaarde der zaken. Het te innen C.O.D.-bedrag bedraagt maximaal
€ 2.500,- per pakket.
8.4
Indien de afzender instructies geeft, die inhouden, dat er in afwijking van eerder gegeven
betalingsinstructies door BPS moet worden afgeleverd, moeten deze schriftelijk aan BPS
worden gemeld. Tussentijdse wijziging van het C.O.D.-bedrag is niet mogelijk.
8.5
Opdrachtgever is verplicht de gegevens van C.O.D.-pakketten middels een datafile aan te
leveren. Indien BPS niet tijdig de beschikking heeft gekregen over de datafile, ongeacht de
oorzaak, zal er niet worden overgegaan tot uitlevering van het C.O.D.-pakket.
8.6
BPS verplicht zich, nadat een C.O.D.-pakket is afgeleverd, de door haar ontvangen C.O.D.-
gelden onverwijld doch in ieder geval binnen twee weken aan de opdrachtgever af te dragen,
tenzij anders is overeengekomen. De termijn van twee weken vangt aan op de dag waarop de
zaken zijn afgeleverd, dan wel op de dag dat BPS de C.O.D.-gelden heeft ontvangen.
8.7
De aansprakelijkheid m.b.t. juiste inning en doorstorting van het C.O.D.-bedrag blijft altijd beperkt tot € 2.500,-
per contant ontvangen C.O.D.-bedrag.
8.8 ,
Voor verlies, diefstal, beschadiging en vertraging van C.O.D.-pakketten geldt de
aansprakelijkheidsregeling voor standaard BPS-pakketten.
8.9 BPS is geen rente verschuldigd aan opdrachtgever over door haar ontvangen C.O.D.-gelden.

9 Doorlooptijden

9.1
De enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering of afhaling of Collection request
bindt BPS niet.
9.2 Doorlooptijden afgegeven door BPS betreffen enkel bij benadering afgegeven tijden, welke BPS
evenmin binden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10 Douanedocumenten

10.1
De verzender dient zelf zorg te dragen voor de opmaak van de benodigde uit- en doorvoerdocumenten en de
evt. benodigde aangifte bij de douane (uitklaring). De invoeraangifte in het land van bestemming wordt plaatselijk
verzorgd, al dan niet door een BPS systeempartner. De hiermee gepaard gaande kosten alsmede de lokale rechten,
al dan niet bij wijze van naheffing geheven, waaronder invoerrechten, accijnzen, en BTW is de opdrachtgever
naast de gebruikelijke pakketvergoeding aan BPS verschuldigd.
10.2
BPS behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten door te belasten die bij de
douaneafhandeling kunnen ontstaan.

11 Vergoeding voor geleverde diensten

11.1
Voor zover geen afwijkende overeenkomsten worden gesloten, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde
diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst van BPS in de op dat moment geldende versie.
Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van orderplaatsing gelden. Kosten voor Collection requests
uit het buitenland worden afzonderlijk aan de opdrachtgever berekend.
11.2
Moeten vergoedingen, kosten of uitgaven verband houdende met een transactie tussen afzender en
geadresseerde door een buitenlandse geadresseerde betaald worden of worden dergelijke kosten of uitgaven
door hem veroorzaakt, dan moet de opdrachtgever deze bedragen betalen als ze niet bij een eerste verzoek
door de buitenlandse geadresseerde betaald worden.

12 Tarieven

12.1
BPS behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen indien de toegezegde aantallen
niet bereikt worden.
12.2
Genoemde tarieven zijn exclusief een evt. brandstoftoeslag. BPS behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om
met onmiddellijke ingang een brandstoftoeslag te heffen op alle nationale- en internationale pakketten.
De hoogte alsmede de duur van deze toeslag zullen worden bepaald door BPS.
12.3
De tarieven zijn gebaseerd op het verstrekken van verzend- en afhaalopdrachten via het
elektronisch systeem van BPS. BPS is gerechtigd voor elke verlangde handeling buiten het
elektronisch systeem om handelingskosten in rekening te brengen.

13 Toeslagen

13.1
Toeslagen worden geheven:
- op pakketten die vanwege hun vorm of aard extra handmatig gesortering dienen te
ondergaan. (de zogenaamde NC- pakketten);
- per verzonden factuur;
- indien opdrachtgever geen gebruik wil maken van BPS programmatuur voor de productie
van pakketlabels;
- indien via het BPS systeem beschikbare afleverbevestigingen geleverd dienen te worden die
ouder dan een jaar zijn en niet ouder dan twee jaar (vanaf twee jaar na de leveringsdatum
worden de bewijzen van levering niet meer verstrekt door BPS).
- Op Collection requests die door toedoen van opdrachtgever of de door hem opgegeven
verzendpartij niet afgehaald kunnen worden.
13.2
De toeslag is het daarvoor staande supplementair forfaitaire bedrag, vermeldt op de op het
moment van inscannen van het pakket geldende tarievenlijst van BPS.

14 Aansprakelijkheid

14.1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 en 11 Nederlandse Expeditievoorwaarden is BPS
aansprakelijk overeenkomstig Boek 8, titel 2 afdeling 3 BW.
14.2
Aansprakelijkheid voor vertraging, verlies of beschadiging van pakketten uitgesloten wanneer:
- de behandeling ervan overeenkomstig alinea 4.1 is uitgesloten, ook indien het pakket al dan
niet tegen betaling van een toeslag daadwerkelijk door BPS in behandeling is genomen;
- de schade door handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever, de ontvanger, of hun
assistenten is opgetreden;
- de schade werd veroorzaakt aan het gebruikte verpakkingsmateriaal;
- een vertraging verband houdt met het vervullen van douaneformaliteiten.
14.3
BPS is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

15 Verzekering

15.1
Er is voor ieder pakket een standaard aanvullende BPS- verzekering, vanaf het moment van
binnenscannen van dat pakket in het logistieke systeem van BPS, die tot een bedrag van
maximaal € 520, het volgende dekt:
15.1.1
De aansprakelijkheid van de BPS volgens alinea 14.1;
15.1.2
Het beloop van de schade die de aansprakelijkheid van BPS volgens alinea 14.1 overschrijdt tot aan de
waarde van de goederen, vermeerderd met eventuele vervoerskosten (BPS-verzekering).
15.2
Uitgesloten van de BPS-verzekering zijn verpakkings- en handlingskosten en BTW-bedragen.
15.3
De waarde van de pakketten wordt door de BPS-verzekering gesteld op de inkoopwaarde bij
nieuwe goederen en op geldende marktwaarde bij gebruikte goederen.
15.4
Deze verzekering dekt niet:
15.4.1
Pakketten voor welke elders verzekeringsdekking bestaat ongeacht de begunstigde van deze verzekering,
tenzij een dergelijke verzekering slechts een deel van de schade uitkeert; in dat laatste geval geeft de verzekering
aanspraak op uitkering van een bedrag groot € 520,- minus het bedrag waarvoor een aanspraak op
deze andere verzekeraar bestaat.
15.4.2
Pakketten bedoeld in alinea 4.1;
15.4.3
Pakketten waarvoor geen verzendbewijs kan worden overlegd;
15.4.4
Pakketten die niet zijn binnengescand in het BPS systeem;
15.4.5
Schade, die gezien de aard van de zaken, hun verpakking en de geautomatiseerde wijze van afhandeling van
deze pakketten bij een normaal zorgvuldig behandeling kan optreden (bijv. schrammen en deuken van
geringe aard, breukschade aan zeer breukgevoelige artikelen zoals bijv. voorwerpen van glas, aardewerk,
keramiek, steen, hard plastic, suiker- of chocoladewerk en gietijzeren voorwerpen);
15.4.6
Onverpakte zaken zoals bijv. banden en jerrycans.
15.5
Beschadigde pakketten en gedeeltelijke manco
a) Indien de zaken met uiterlijke zichtbare schade of gedeeltelijke manco worden afgeleverd
zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk
voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis
van BPS heeft gebracht, dan wordt hij geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd alswaarin
ze zijn ontvangen.
b) Indien de schade of gedeeltelijke manco niet uiterlijk waarneembaar is (bedekt) en de
geadresseerde niet binnen 1 week (incl. weekenden en feestdagen) na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven,
ter kennis van BPS heeft gebracht, dan wordt hij eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben
afgeleverd als waarin ze zijn ontvangen. Voor grensoverschrijdend geldt een termijn van 1 week.
(excl. Weekenden en feestdagen)
15.6
Bewijslast bij opdrachtgever
- Op de opdrachtgever drukt de bewijslast om zijn schade aan te tonen, de inhoud van de
pakketten en de waarde van de zaken te bewijzen;
15.7
Te verstrekken documenten en inlichtingen
Bij de indiening van een vordering op basis van de BPS verzekering zal opdrachtgever de
navolgende verklaring, documenten en gegevens aan BPS dienen te verstrekken.
15.7.1
Een verklaring omtrent de voor de schade elders bestaande verzekeringsdekking;
15.7.2
Het op het pakket betrekking hebbende verzendbewijs, dat melding dient te maken van het pakketnummer,
de volledige ontvangergegevens en voorzien moet zijn van de handtekening van de door BPS ingeschakelde
vervoerder; (bijv. BPS)verzendlijst, BPS-kopie pakketlabel, vrachtbrief (CMR/AVC) aangevuld met verzendlijst.)
15.7.3
Indien daarom wordt gevraagd; overlegging van de originele verpakking en/of de beschadigde goederen,
aan- en verkoopfacturen, en alle verdere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van de pakketinhoud
en/of de schadeoorzaak van belang kunnen zijn.
15.8
Niet overleggen van gevraagde verklaring, documenten, en inlichtingen kan afwijzing van de claim tot gevolg hebben.
15.9
Enkel de opdrachtgever kan rechten doen gelden op de aanspraak op de verzekeringsdekking bedoeld in alinea 15.1.2 de hieruit voorspruitende vordering is niet overdraagbaar aan derden.
15.10
Op elke vorm van af te sluiten verzekering op verzendingen via het BPS systeem, geld in geval van rechtmatig toegewezen claim een eigen risico van €50,- excl. BTW

16 Verjaring

Elke vordering waaronder begrepen alle vorderingen uit hoofde van C.O.D.-beding, verjaard na verloop van 12 maanden, te rekenen met de aanvang van de dag, volgende op de dag,
waarop de zaken werden afgeleverd of redelijkerwijs hadden moeten zijn afgeleverd.

17 Betalingen

17.1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17,18 en 19 Nederlandse Expeditievoorwaarden geldt tussen BPS en haar opdrachtgever het navolgende:
17.1.1
Betaling van facturen geschiedt wekelijks per automatische incasso, waarbij het factuur via de persoonlijke login op de website (www.bps-worldwide.nl) op iedere maandag aan de klant beschikbaar wordt gesteld.
(uitgezonderd wanneer het factuurbedrag nihil zou blijken.
17.1.2
Een uitzondering op bovenstaand artikel is enkel mogelijk na een schriftelijke bevestiging door BPS aan de klant, waarna dit op elk factuur waar deze uitzondering op toepasselijk is apart door BPS zal worden vermeld.
Wanneer deze uitzondering wordt toegepast is het standaard betalingstermijn 14 kalenderdagen.
17.1.3
Facturen worden geacht door debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum BPS een schriftelijk bezwaar daartegen heeft bereikt.
17.1.4
Als verzuim geldt mede stornering (door welke reden dan ook) van een automatische incasso-opdracht.
17.1.5
Ingeval de opdrachtgever handelt in het kader van een beroep op bedrijf is ingeval van verzuim de in art. 6:119a BW bedoelde rente verschuldigd.
17.1.6
Bij bezwaar op een factuur die middels automatische incasso wordt voldaan, dient de incasso opdracht uitgevoerd te kunnen worden zonder stornering. BPS zal beoordelen of het bezwaar al dan niet op zijn plaats blijkt. Wanneer dit laatste het geval blijkt, zal er een verrekening of creditnota volgen.

18 Adreswijziging

18.1
De afzender/opdrachtgever is verplicht BPS op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.
18.2
Eventuele schade, welke het gevolg zijn van het niet-nakomen door de afzender/opdrachtgever van de verplichting uit lid 1 komen nimmer ten lasten van BPS.

19 Afwijkende overeenkomsten

19.1 Afwijkende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgesteld.

20 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

20.1
De rechtbank te ´s Hertogenbosch is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen tenzij de Kantonrechter rechtsmacht toekomt, in welk geval de relatief bevoegde Kantonrechter van het geschil
kennisneemt.
20.2
Tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing. Leemtes in krachtens verdrag of
internationale verordeningen toepasselijke regelingen dienen met behulp van het Nederlands
Recht te worden opgevuld.
- Specifieke voorwaarden BPS 10.00 – BPS 12.00 – BPS 18.00 – BPS GUARANTEE -

1 Verhouding Algemene Voorwaarden

Alle door BPS geleverde “BPS 10.00”, “BPS 12.00”, “BPS 18.00” en “BPS GUARANTEE”
diensten zijn onderworpen aan deze specifieke voorwaarden, evenals aan de Algemene
Voorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk
gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1
juli 2004. In geval van tegenstrijdigheid met de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse
Expeditievoorwaarden hebben deze specifieke voorwaarden ingeval een “BPS 10.00”, “BPS
12.00”, “BPS 18.00” en “BPS GUARANTEE” dienst is overeengekomen voorrang.

2 Beschrijving en voorwaarden

2.1
Deze pakketten worden door een door BPS ingeschakelde vervoerder bij de ontvanger
afgeleverd:
- BPS 10.00: voor 10 u. plaatselijke tijd van de volgende werkdag;
- BPS 12.00: voor 12 u. plaatselijke tijd van de volgende werkdag;
- BPS 18.00: voor 18 u. plaatselijke tijd van de volgende werkdag en
binnen de gegarandeerde afleveringstermijnen zoals meegedeeld door BPS (telkens in
plaatselijke tijd) voor BPS GUARANTEE-pakketten, afhankelijk van het bestemmingsland.
Voor BPS GUARANTEE-pakketten geschiedt de aflevering telkens uiterlijk op het einde van de werkdag, met dien verstande dat het einde van de werkdag normaal gezien 17.00 uur plaatselijke tijd betekent, doch dit kan variëren van land tot land. Als het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of op een op de plaats van bestemming geldende nationale feestdag, dan geschiedt de aflevering op de eerste daaropvolgende werkdag. Dit geldt ook wanneer de termijn langer wordt omwille van een nationale feestdag in een transitland.
2.2
BPS 10.00, BPS 12.00, BPS 18.00 of BPS GUARANTEE diensten worden niet voor alle landen en plaatsen verricht. De website www.BPS.nl kan geraadpleegd worden
betreffende:
- de bestemmingslanden waarvoor deze diensten beschikbaar zijn;
- de exacte BPS GUARANTEE-aflevertermijnen per bestemmingsland;
- de postcodezones waarvoor geen gegarandeerde aflevertermijnen bestaan.
2.3
De aflevertermijn betreft de periode vanaf de dag van afhaling bij de opdrachtgever tot de
aflevering bij de ontvanger.
2.4
De aflevertermijnen kunnen enkel worden gegarandeerd indien de opdrachtgever erop toeziet dat de pakketten op de dag van afhaling uiterlijk om 18.00 uur of enig ander tijdstip overeengekomen met de opdrachtgever kunnen worden afgehaald, en vanaf 08.00 uur plaatselijke tijd bij de ontvanger kunnen worden afgeleverd.
2.5
Indien de door de opdrachtgever opgegeven specificatie met betrekking tot de aflevertermijn niet overeenstemt met de mogelijkheden voor de opgegeven postcodezone of het bestemmingsland, zal het pakket worden geleverd in overeenstemming met de aflevertermijn die de opgegeven specificatie zo dicht mogelijk benaderd.

3 Labeling en documenten

3.1
De opdrachtgever dient naast alle standaardlabels ook het BPS 10.00, BPS 12.00, BPS 18.00 of BPS GUARANTEE label aan te brengen naast of onder het standaardlabel, evenals de door BPS overhandigde BPS 10.00, BPS 12.00, BPS 18.00 of BPS GUARANTEE tape op alle zijden van het pakket, om een eenduidige herkenbaarheid en dientengevolge een snelle levering te kunnen waarborgen.
3.2
De speciale verzendlijst met vermelding van de te af te leveren pakketten wordt bij overname van de pakketten door de door BPS ingeschakelde vervoerder ondertekend. De opdrachtgever dient uiterlijk voor 12.00 u. op de dag van verzending BPS op de hoogte te stellen van het aantal pakketten dat met specifieke levertermijn verstuurd wordt en het bestemmingsland.
3.3
Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
verzenddocumenten evenals voor de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar
landen buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop.
3.4
De opdrachtgever is gehouden tot betaling van eventuele bijkomende douanekosten in geval van retourzendingen.

4 Onmogelijkheid van levering - retourzending

4.1
Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is binnen de onder artikel 2 vermelde termijnen, zal BPS de opdrachtgever hierover onmiddellijk op de hoogte stellen per telefoon of e-mail, met opgave van de oorzaken daarvan, teneinde de verdere wijze van afhandeling van het pakket met de opdrachtgever overeen te komen (proactieve retourinformatie).
4.2
Bij verdere leveringspogingen worden de afleveringstermijnen niet langer gegarandeerd.
4.3
In geval van onmogelijkheid tot aflevering, om welke reden ook, geschiedt de retourzending op kosten van de opdrachtgever volgens de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
4.4
In geen geval is BPS aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, op welke wijze deze ook is ontstaan.

1 Verhouding Algemene Voorwaarden

Alle door BPS geleverde luchtvrachtdiensten zijn onderworpen aan deze specifieke voorwaarden, evenals aan de Algemene Voorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse
Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam,
Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. In geval van tegenstrijdigheid met de Algemene
Voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden hebben de onderhavige specifieke
voorwaarden t.b.v. bestemmingen d.m.v. luchtvracht voorrang.

2 Beschrijving

2.1
Pakketten die worden behandeld als luchtvracht en waarop de specifieke voorwaarden en de
tarieven van toepassing zijn.


3 Voorwaarden van verzending

3.1
Elk pakket mag een maximaal volumegewicht hebben van 1 m² = 167 kg. Dit volumegewicht
wordt als volgt berekend: lengte x breedte x hoogte in cm / 6000.
3.2
Het is verboden pakketten te verzenden met een verboden inhoud volgens het aanhangsel bij EU Verordening nr. 2320/2002 met betrekking tot de indeling van verboden voorwerpen, paragrafen iv) en v) in combinatie met EU Verordening Nr. 831/2006 (in de versie zoals toepasselijk op het ogenblik van het vervoer).
3.3
Het is eveneens verboden om volgende goederen te verzenden:
- explosieven, munitie, brandbare stoffen, corroderende stoffen, elke substantie die alleen of in combinatie met andere substanties explosief of ontvlambaar is; hierin zijn begrepen, zonder
dat deze opsomming limitatief is, explosieven, ontstekingsmechanismen, vuurwerk, benzine,
andere ontvlambare vloeistoffen, munitie, etc. of de combinatie van één van deze
substanties;
- bijtende of giftige stoffen;
- gas in een houder al dan niet onder druk;
- middelen en voorwerpen die personen uitschakelen of weerloos maken, zoals, maar daartoe
niet beperkt, alle soorten traangas, pepperspray en soortgelijke chemicaliën en gassen, in
een pistool, een patroon of een andere houder, en andere personen uitschakelende of
weerloos makende middelen zoals elektrische wapenstokken, elektroshocktoestellen e.d.
3.4
Het verbod op transport van gevaarlijke / verboden voorwerpen is eveneens van toepassing op
beperkte hoeveelheden zoals gedefinieerd door IATA/DGR.
3.5
BPS mag de inhoud en de verpakking van de pakketten (doen) controleren omwille van
veiligheidsredenen, in het bijzonder in het kader van willekeurige controles.

4 Labeling

4.1
Opdrachtgever moet pakketten voorzien met het BPS label “BPS EXPRESS” naast of onder het BPS pakketlabel teneinde de pakketten goed kenbaar te maken en een snelle levering te
verzekeren.
4.2
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en volledige invulling van de
vervoerdocumenten, inclusief de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar landen
buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop. Mochten deze douane- en exportformulieren in het concrete geval niet vereist zijn dan behoort minimaal de Engelstalige factuur in vijfvoud aangebracht te worden.
4.3
Indien niet volledig aan deze voorwaarden is voldaan zullen eventuele levertermijngaranties niet langer gelden.

5 Status van de opdrachtgever

5.1
Indien de opdrachtgever gecertificeerd is als een “bekende afzender” (zoals gedefinieerd in de
bijlage bij de EU Verordening 2320/2002) bevestigt hij dat de pakketten geen verboden
voorwerpen als bedoeld in art. 3.2 bevatten en dat deze kunnen worden gecontroleerd in
overeenstemming met artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU Verordening nr. 2320/2002. Deze informatie wordt afgeleverd in de vorm van:
- een verklaring bij de transportdocumenten; of
- een sticker op de transportdocumenten; of
- een apart document.
5.2
Indien de opdrachtgever niet gecertificeerd is als een “bekende afzender” in de zin van voormelde verordening, of indien de verklaring als bedoeld in artikel 5.2 niet naar behoren afgeleverd wordt door een bekende afzender in één van de hierboven vermelde vormen ten laatste op het ogenblik dat het pakket wordt afgegeven voor transport, zal het pakket worden gekenmerkt als niet veilig in overeenstemming met de luchtvaartveiligheidsvoorschriften, tengevolge waarvan in ieder geval een veiligheidscontrole zal worden uitgevoerd.

6 Kosten i.v.m. luchtvaartveiligheidsvoorschriften

Indien - al dan niet willekeurige en al dan niet voorgeschreven - veiligheidscontroles zoals vereist door de EU Verordening vermeld in artikel 3.2 worden uitgevoerd op pakketten van de
opdrachtgever, is BPS gerechtigd deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.

7 Expeditieprestaties

Het transport gebeurt in overeenstemming met de leveringstijden zoals gespecificeerd in de
leveringstermijntabellen beschikbaar op www.BPS.com of www.BPS.nl. Een pakket wordt nooit een tweede of derde maal aangeboden in geval van afwezigheid van de ontvanger. In geval van onmogelijkheid tot levering wordt er niet overgegaan tot gratis retourlevering. BPS heeft het recht om over het pakket te beschikken, inclusief te beslissen tot vernietiging ervan.

8 Betaling

BPS heeft het recht om bij de afhaling de betaling van de prijs te vorderen, bij gebreke waarvan BPS het recht heeft om het pakket niet te aanvaarden.

9 Aansprakelijkheid

In geval van niet-naleving van de luchtvaartveiligheidsvoorschriften of enige andere verplichting van de opdrachtgever voortvloeiend uit deze Bijzondere Voorwaarden, zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle directe of indirecte schade of verlies. Deze aansprakelijkheid bestaat ten aanzien van BPS en ten aanzien van elke derde die schade lijdt. De opdrachtgever zal BPS vrijwaren tegen enige vordering van derden. BPS is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de lading of vertraging tengevolge van veiligheidscontroles en voor vertragingen welke samenhangen met de bepaling van een opslagperiode door de bevoegde autoriteit als bedoeld in art. 6.3 sub laatste volzin.
Algemene Voorwaarden BPS Systeem versie 28092009